Algemene voorwaarden – Creativideos

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 11-11-2022. 

Artikel 1. Algemeen

1.1. Definities en begrippen;

Opdrachtnemer: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, handelend onder de namen “Creativideos”, gevestigd aan het Aart de Gelderstraat 62, 3904TD te Veenendaal.

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden alsmede de totstandkoming, de inhoud en de nakoming welke hieruit direct voortvloeien tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De algemene voorwaarden zijn ook te vinden via www.creativideos.nl/av.

1.3. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

1.4. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

1.6. Opdrachtnemer heeft het recht om de algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen.

1.7. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

1.8. Indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een of meerdere met de algemene voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de overeenkomst boven de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offerte, bevestiging en overeenkomst

2.1. Offertes die Opdrachtnemer uitbrengt zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij anders vermeld. Is geen

geldigheidstermijn vermeld in de offerte, dan is de offerte vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een offerte te herroepen. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen in een offerte aan te brengen indien er sprake is van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer de offerte baseert. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.2. Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, althans de indruk van acceptatie van de offerte wekt, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer, op basis waarvan Opdrachtnemer een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.

2.4. Wijzigingen in de opdracht hebben als gevolg dat oorspronkelijk overeengekomen levertermijnen kunnen vervallen.

2.5. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert of opschort, voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de Opdrachtgever gehouden alle door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten met het oog op de uitvoering van de opdracht te vergoeden. Deze vergoedingsplicht geldt ook indien Opdrachtgever niet op de hoogte was van het feit dat Opdrachtnemer reeds met de werkzaamheden was begonnen. 

2.6. Tevens worden er bij een annulering op welk moment dan ook, geen reeds opgenomen (ruwe) beelden overhandigd. Tot uiterlijk 8 werkdagen voor de (1e) opnamedag kunt u kosteloos annuleren, hierbij in acht genomen dat eventuele voorbereidende werkzaamheden wel gefactureerd zullen worden, ook als deze niet in de offerte vermeld stonden. Bij een annulering bij minder dan 7 dagen van tevoren wordt 45% van het afgesproken totaalbedrag in rekening gebracht. Bij een annulering minder dan 3 dagen 90% en 1 dag van tevoren, of de dag zelf 100%.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de

belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2. Opdrachtnemer is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De werkzaamheden bestaan primair uit het produceren van audiovisueel materiaal, zoals verder gespecificeerd in de offerte en/of opdrachtovereenkomst.

3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

3.4. Opdrachtnemer is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien Opdrachtnemer de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.

3.5. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig en juist advies en/of levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen aan Opdrachtnemer. Bij het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtgever.

3.6. Indien Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Zo nodig kan Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever offertes van de in te schakelen derden aanvragen. Voor zover aan het verstrekken van deze offertes kosten verbonden zijn, komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

3.7. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren, niet tot de opdracht van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient daartoe zelf het nodige te (laten) doen.

3.8. Indien Opdrachtgever de productie van een audiovisueel werk zelf uitvoert, dienen minimaal één (1) week voor de opnamedag alle productiedocumenten te zijn aangeleverd bij Opdrachtnemer. Indien de productiedocumenten niet tijdig zijn aangeleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd meerkosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Inschakelen van derden

4.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt.

4.2. Wanneer Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Opdrachtnemer namens de

Opdrachtgever offertes aanvragen.

4.3. Wanneer Opdrachtnemer, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer de goedkeuring schriftelijk bevestigen.

4.4. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

4.5. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk, in welke vorm ook, voor de goederen en/of diensten alsmede eventuele schade welke het gebruik hiervan zou veroorzaken, van iedere derde partij, ongeacht of deze door Opdrachtnemer is geïntroduceerd, waaronder begrepen doch niet limitatief het niet-nakomen van afspraken door deze derden, het niet-leveren door deze derden, defecten aan de goederen, etc. De Opdrachtgever dient deze partij zelf aan te spreken.

Artikel 5. Gebruik van het resultaat

5.1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met

Opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt dan wel waarvoor op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.

5.2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen schriftelijk aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die op basis van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.4. Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

(i) vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

(ii) indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in Artikel 9 van deze

algemene voorwaarden;

(iii) in geval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten aan de

Opdrachtgever zijn overgedragen.

5.5. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de Opdrachtgevernaam (met logo/beeldmerk) en resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 6. Honorarium, meerwerk en kosten

6.1. Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2. Indien de Opdracht een pakket met maandelijks terugkerende werkzaamheden inhoudt, is het

Opdrachtgever toegestaan om de totale prijs van de opdracht in maandelijkse termijnen te voldoen.

Ondanks maandelijkse betalingen blijft Opdrachtgever de volledige prijs te allen tijde verschuldigd.

6.3. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Opdrachtnemer voor de

uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.4. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door onvoorziene omstandigheden een andere uitvoering noodzakelijk is, worden eventuele daaraan verbonden kosten als meerwerk beschouwd en overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

6.5. Wanneer Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.6. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken. 

Artikel 7. Betaling en opschorting

7.1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen veertien

(14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op factuur anders

vermeld.

7.2. Bij akkoord van een offerte geldt, tenzij anders overeengekomen, een aanbetaling van 50% van de

totale offertewaarde, te voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

7.3. Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag

Opdrachtnemer het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek

in rekening brengen.

7.4. Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is

verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen veertien dagen (14) te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. Opdrachtgever is na het verstrijken van de termijn van veertien dagen (14) terstond in verzuim.

7.5. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

7.6. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever onder andere door niet limitatief wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW, (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en kosten rechtskundige bijstand verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief btw bedragen, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer blijft onverminderd gerechtigd onmiddellijke en volledige betaling te eisen.

7.7. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is krachtens enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

7.8. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Opdrachtnemer, alvorens haar werkzaamheden te hervatten, gerechtigd een vooruitbetaling of bankgarantie te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

7.9. Reclames omtrent facturen dienen binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

8.1. Het auteursrecht op alle door Opdrachtnemer geproduceerde productiedocumenten, plattegronden, ontwerpen, schetsen, storyboards, foto’s, geluidsopnames, films en andere media-uitingen blijft ten alle tijden berusten bij Opdrachtnemer Openbaarmaking of gebruik van beeld, video en/of foto(fragmenten) of andere materialen of (elektronische) bestanden, is zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden.

8.2. Indien een overtreding inzake artikel 8.1 door Opdrachtnemer wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een boete van € 2.500,00 in rekening worden gebracht, vermeerder met € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

8.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door de Opdrachtnemer geleverde producties aan te brengen tenzij hier schriftelijk toestemming voor is verleend.

8.5. Alle door Opdrachtnemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, zoals productiedocumenten, plattegronden, ontwerpen, schetsen, storyboards, foto’s, geluidsopnames, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

8.6. Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.7. Opdrachtnemer behoudt het recht om alle gemaakte producten (ook schetsen, ontwerpen en andere (digitale) materialen) te tonen in haar portfolio, te delen met derden, openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie (zoals: filmfestivals, social media, showreels etc.). Zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Tenzij anders is afgesproken in een overeenkomst.

8.8. Alle ruwe beeld- en geluidopnames zullen eigendom blijven van Opdrachtnemer.

8.9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren vanonderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

8.10. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van figuranten, acteurs, geïnterviewde of andere personen of rechthebbenden van een foto, video- en/of audioproductie. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd.

8.11. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam te (laten) vermelden of te verwijderen in een productie.

8.12. Indien er bij derden licenties verworven worden voor auteursrechtelijk materiaal (zoals: fonts, software, huisstijlelementen of andere grafische elementen, audiobestanden, foto’s, video’s, stockbeelden) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn alle hierbij gemaakte kosten voor de Opdrachtgever. Deze kosten zijn verplicht af te nemen en de Opdrachtgever is hiervoor volledig verantwoordelijk.

8.13. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte productiemiddelen, materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

9.1. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar

tekortschieten door Opdrachtnemer, of wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Opzegging door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

9.2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Ingeval de opdracht een “pakket” inhoudt waarbij Opdrachtnemer maandelijks diensten verricht, is de schadevergoeding gelijk aan de totale prijs van de opdracht, met aftrek van reeds betaalde maandelijkse termijnen.

9.3. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

9.4. Wanneer de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is er sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Artikel 10. Muziekrechten

10.1. Indien er gebruik wordt gemaakt van auteursrechtelijk beschermde muziek of andere

geluidsbestanden tijdens een productie moeten er rechten worden betaald aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtnemer kan eventueel een schatting geven van deze kosten in een offerte/prijsopgave maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten. Opdrachtnemer zal aan de Opdrachtgever alle gegevens overhandigen die nodig zijn voor het eventueel administratief afhandelen van deze vergoedingen.

10.2. Als Opdrachtnemer door nalatigheid en/of niet juist handelen van de Opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENE, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt is de Opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te betalen. In deze gevallen zal Opdrachtnemer altijd een administratieve vergoeding van € 150,00 in rekening brengen, daarnaast zullen andere extra kosten voortvloeiend uit deze eveneens in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Garanties en vrijwaringen

11.1. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

11.2. Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in Artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

11.3. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) voor alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door Opdrachtnemer geleverde (gedeelten van het) product en/of de dienst, waaronder onder meer de toepassing en het gebruik van het product. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken van Opdrachtgever en/of derden op intellectueel eigendomsrechten ter zake alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11.4. Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) ter zake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuken, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met eventuele procedures samenhangende, kosten geheel voor zijn rekening nemen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Opdrachtnemer dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

12.2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan Opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.3. Tevens is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verlies van (digitale) databestanden als gevolg van een hack, brand, corrupte opslag of op enige andere wijze die als gevolg het geheel of gedeeltelijk verlies van (digitale) databestanden als gevolg heeft.

12.4. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot 90% van het honorarium van Opdrachtnemer voor de opdracht per jaar, exclusief btw, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

12.6. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoording of aansprakelijkheid voor het gebruik van digitale systemen door Opdrachtgever, waaronder websites, cloudopslag, applicaties (‘apps’) of systemen die door Opdrachtnemer gebruikt worden ten behoeve van de opdracht en de algehele bedrijfsvoering van Opdrachtnemer. De term ‘digitale systemen’ wordt gedefinieerd als: de technische systemen, middelen en processen waarvan Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar diensten gebruik maakt en waartoe de Opdrachtgever in dit kader (direct of indirect) toegang krijgt. Het gaat hierbij onder andere (maar niet uitsluitend) om: internetportals, (interactieve) websites, computersystemen, tijdregistratiesystemen, e-mail, software, koppelingen en applicaties (apps).

12.7. Tevens aanvaardt Opdrachtnemer op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien digitale systemen welke buiten de beheersmacht van Opdrachtnemer liggen, op enigerlei afwijkende wijze functioneren dan voorheen, dan verwacht of dan het geval was bij aanvang van de overeenkomst als gevolg van wijzigingen bij onder andere, doch niet limitatief browsers, Google, WordPress, Facebook, LinkedIn, etc.

12.8. Opdrachtnemer aanvaardt op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in geval door of namens Opdrachtgever, althans enig andere partij dan Opdrachtnemer, werkzaamheden verricht worden onder gebruikmaking van software-versies welke niet door Opdrachtnemer ondersteund worden, waaronder doch niet uitsluitend het gebruik van andere zoals verouderde software dan waarin het werk door Opdrachtnemer is aangeleverd.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de

wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en niet-werkbare dagen in het bedrijf van Opdrachtnemer, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers en overheidsmaatregelen in geval van pandemieën worden daaronder begrepen.

13.3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

14.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Opdrachtnemer gesloten

overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

14.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook communicatie via email, mits de identiteit en integriteit van de email voldoende vaststaat.

14.4. De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

14.5. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Opdrachtgever of Opdrachtnemer schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.6. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

14.7. Op de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. De rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

BEPALINGEN INZAKE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Artikel 15. Verwerking Persoonsgegevens

15.1. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met

Opdrachtnemer overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever. Opdrachtgever, dan wel diens Opdrachtgever, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vastgesteld.

15.2. Opdrachtnemer is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de persoonsgegevens.

15.3. Het is aan Opdrachtnemer om op basis van deze informatie te beoordelen of Opdrachtnemer afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd. Opdrachtgever staat er tegenover Opdrachtnemer voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

15.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd een door de toezichthouder aan hem opgelegde bestuurlijke boete op welke rechtsgrond dan ook op Opdrachtnemer te verhalen. Onder ‘toezichthouder’ wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld een toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld in de Avg.

Artikel 16. Beveiliging

16.1. Opdrachtnemer treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Opdrachtnemer rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de aard van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die Opdrachtnemer gezien het door hem beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.

16.2. Tenzij expliciet anders vermeld in de overeenkomst is het product of de dienst van Opdrachtnemer niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

Artikel 17. Inbreuken in verband met persoonsgegevens

17.1. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Opdrachtnemer een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt, zal hij Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren.

17.2. Indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt, dan zal Opdrachtnemer op de gebruikelijke wijze contact opnemen met de contactpersoon bij Opdrachtgever.

17.3. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever) om te beoordelen of de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarover Opdrachtnemer heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de toezichthouder of betrokkene. Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever). Opdrachtnemer is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de toezichthouder en/of de betrokkene.

17.4. Opdrachtnemer zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Opdrachtgever ten behoeve van een melding aan de toezichthouder of betrokkenen.

17.5. Opdrachtnemer kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Opdrachtnemer waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.

18.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19. Rechten betrokkenen

19.1. Opdrachtnemer zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van

Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door betrokkene ingeroepen rechten van betrokkenen. Indien Opdrachtnemer direct door een betrokkene wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.